ประวัติโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ...

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

       โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ที่เช่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 16 ไร่  3 งาน 60 ตารางวา บริเวณโรงเรียน ส่วนหน้าจรดถนนศรีอยุธยา ส่วนหลังจรดถนนรางน้ำ        ปี พ.ศ.  2494 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ต่อมาภายหลังโครงการระงับไปเพราะกองโรงเรียนฝึกหัดครู ได้ที่ธรณีสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุ
       พ.ศ. 2495 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นตั้งชื่อโรงเรียน อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนศรีอยุธยา”
       ปีการศึกษา 2495 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเปิดโรงเรียนสตรีเพิ่มขึ้นอีกเพื่อช่วยเหลือ ผู้เรียนหญิง ที่ไม่มีที่เรียน แต่งตั้งให้นางสาวเศวต จึงเจริญ อ.บ.,ป.ม. เป็นครูใหญ่คนแรก รับผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 – 6 และให้ใช้สถานที่โรงเรียนศรีอยุธยาไปพลางก่อน โรงเรียนศรีอยุธยาแห่งนี้เปิดทำการวันแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495  มีผู้เรียนหญิงรุ่นแรก รวม 6 ระดับ จำนวน 249 คน
       พ.ศ. 2496 กระทรวงศึกษาธิการได้ซื้อที่ดินของเอกชน ระหว่างถนนระนอง 2 กับถนนระนอง 3 คือริมถนนพระราม 6 ตำบลสามเสนใน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เพื่อสร้างโรงเรียนสตรี  แต่เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนชายมากกว่า จึงได้ย้ายผู้เรียนชายจากโรงเรียนศรีอยุธยาไปเรียน  ณ สถานที่แห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” โรงเรียนศรีอยุธยาจึงเป็นโรงเรียนสตรี  ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498
       พ.ศ. 2539   นางเพ็ญศรี  ไพรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนรับนโยบายกรมสามัญศึกษาในการรับนักเรียนชายเข้าเรียนรวมกับนักเรียนหญิง
       ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา นายประวิทย์ พฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  อันเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมงคลนาม “ศรีอยุธยา” พระนามแฝงในพระองค์  โดยกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2539 เป็นวันปฐมกฤษ์ในการสมทบทุนจัดสร้าง  ทั้งนี้ ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเงินสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  เมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2541
       ปีการศึกษา 2542 วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.  2542 นายมานพ นพศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสถาบันศิลปกรรม  กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม  มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนศรีอยุธยา
       วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2542 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณารับโรงเรียนศรีอยุธยาไว้ในพระอุปถัมภ์
        วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2542 โรงเรียนขอพระราชทานอัญเชิญอักษรพระนามย่อ “พร” ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐานเหนืออักษรย่อนามโรงเรียน ศ.อ. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนในปัจจุบัน
        ปีการศึกษา  2543  วันที่  22  กันยายน พ.ศ.2543  เวลา 16.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงปลูกต้นตระแบกต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน พระราชทานของที่ระลึก  และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนอย่างหาที่สุดมิได้  ในวันพิธีดังกล่าว  เวลา 08.09 น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายชวน หลีกภัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
        ปีการศึกษา 2546 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2546 นางยุพา จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา และ กรรมการบริหาร ได้ดำเนินการจัดสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (จำลอง )  พระพุทธรูปปางลีลา ขนาดสูง 2.70 เมตร (108 นิ้ว ) เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
        วันที่  13-15 สิงหาคม พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบแรก (สมศ.) 
       วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ณ โรงหล่อตรีมูรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        ปีการศึกษา 2547 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2547  นางสาวประไพศรี  วิสัยจร  ผู้อำนวยการโรงเรียน   พร้อมด้วย  พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา ผู้แทนครูนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญมาบรรจุที่พระเกศโมฬีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
       วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2547 “ศรีอยุธยาสมาคม” สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีอยุธยา โดยนางเสริมศรี เผ่าทองศุข  นายกศรีอยุธยาสมาคม และกรรมการบริหาร  ได้ดำเนินการจัดหาทุนก่อสร้างเสาธงชาติ ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระเทพโมลี เจ้าคณะดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธรูปและฐานเสาธงชาติประจำโรงเรียน
       วันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ.2547  นางสาวสุกัญญา  สันติพัฒนาชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยพลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา  และนางเสริมศรี  เผ่าทองศุข   นายกศรีอยุธยาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และครู  จัดทำพิธีประดิษฐานองค์พระศรีศากยะ  ทศพลญาณ  ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (จำลอง ) รวมทั้งพิธียกและติดตั้งเสาธงชาติ  ซึ่งบรรจุวัตถุมงคล  ได้แก่  พระบูชา  เหรียญรัชกาลที่  6  และรัชกาลที่  9  รวม  9  องค์  ที่ส่วนยอดเสาธงชาติ
       วันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2547  พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  โดย  พลอากาศตรีกำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ   เป็นประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูป  และ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์  สังขพงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นประธานพิธียกเสาธงชาติ
       วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2548   สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ทรงพระกรุณาพระราชทานนามอาคารเรียนของโรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ์ ฯ
       ปีการศึกษา 2548 นางสาวสุกัญญา สันติพัฒนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนสนามกีฬา และเปิดรั้วโรงเรียนสู่ชุมชน ด้านถนนรางน้ำ โรงเรียนได้รับเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 วันที่ 24, 27 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง(สมศ.) โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา
       ปีการศึกษา 2549 นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนโยบายให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยเน้นการสร้างระเบียบวินัย และวิชาการ สู่ความเป็นสากล โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
       ปีการศึกษา 2550 นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนโยบายให้เป็นปี แห่งคุณภาพโรงเรียนได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practics) ด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่นตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) ผู้เรียนเรียนรวมที่มี ความต้องการพิเศษเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางการเห็นรุ่นแรก จำนวน 4 คน สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ร้อยละ 100 จัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
       ปีการศึกษา 2551 นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนโยบายให้เป็นปีแห่งประสิทธิภาพ
        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนเรียนร่วมที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 2 คน สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 และโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีน โรงเรียนจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง
       วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ดำเนินมา ครบ 60 ปี แห่งการสถาปนาก่อตั้งโรงเรียน
       วันที่ 22-24 สิงหาคม 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม(สมศ.)

       วันที่ 7 ธันวาคม 2554 นายอนันต์ ทรัพย์วารี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม โรงเรียนศูนย์เครือข่ายโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง
       วันที่ 25-28 มีนาคม 2556 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีการปรับหลักสูตรการเรียนโดยเพิ่มห้องเรียนนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ประกาศนโยบายให้เป็นปียกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเพิ่มค่าเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 4 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น จำนวนงบประมาณ 40,000,000 บาท และได้รับงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ มาใช้ในการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 678,000 บาท
       วันที่ 26-27 มีนาคม 2557 โรงเรียนได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
       วันที่ 18 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษากับ Taiwan Shoufo University
       วันที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
       วันที่ 17 กันยายน 2558 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
       วันที่ 25 กันยายน 2558 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Sister School Agreement กับ Howick College,Auckland,New Zeland
       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษากับ Shelton College International,Singapore
       วันที่ 9 ธันวาคม 2557 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Muhammadiyah1 Senior High School Gresik(SMAR1 Gresik) Indonesia
       วันที่ 23 มกราคม 2558 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
       วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 โรงเรียนได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
       ในปีการศึกษา 2558 มีการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดิน มีการเปลี่ยนหลังคา อาคาร 1 และเปลี่ยนหลังคาและทาสี อาคาร 3 อาคาร 6 มีการปรับปรุ่งระบบน้ำเสียโรงอาหาร