ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ วันเดือนปี เรื่อง หมายเหตุ
37 03/09/2564 การโอนเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน
36 03/09/2564 แบบรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
35 03/09/2564 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
34 24/08/2564 ประกาศวิสัยทัศน์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปีงบประมาณ 2565 - 2569
33 03/08/2564 การปรับรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 1 สัปดาห์
32 27/07/2564 ประกาศแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
31 27/07/2564 กำหนดการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
30 20/07/2564 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
29 20/07/2564 แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
28 20/07/2564 แจ้งการชำระค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู 2564
27 10/07/2564 ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
26 06/07/2564 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในสถานการณ์โควิด-19
25 06/07/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีสำรองผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
24 06/07/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีสำรองผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
23 24/06/2564 ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
22 29/05/2564 ตารางเรียน/ข้อมูลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21 29/05/2564 ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
20 25/05/2564 1. แนวทางการมอบตัว (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการโดยละเอียด)
19 25/05/2564 2. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน พร้อมแนวปฏิบัติ
18 25/05/2564 3. ลิงก์บันทึกข้อมูลเพื่อการมอบตัว
17 25/05/2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
16 25/05/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
15 25/05/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีสำรองผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
14 24/05/2564 แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
13 24/05/2564 เอกสารการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
12 24/05/2564 คู่มือขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองที่มอบตัวนักเรียน
11 26/04/2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
10 26/04/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
9 26/04/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
8 26/04/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
7 26/04/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6 26/04/2564 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการกำหนดการรับหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564
5 26/04/2564 ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
4 26/04/2564 ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
3 26/04/2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
2 26/04/2564 การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 04/03/2564 กำหนดการพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์