บทที่ 3 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
Page 5
       

ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของการท่องเที่ยว
 
     ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านค้าของที่ระลึก และธุรกิจอื่น ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเหล่านี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่
ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และเป็นธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ในฐานะผู้เป็นคนกลางติดต่อประสานงานระหว่างธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาถึงธุรกิจท่องเที่ยว
แต่ละประเภทเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
      ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งพอจำแนกออกได้เป็น 6 ประเภท
ได้แก่  ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยว
ประเภทอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
        1. ธุรกิจที่พักโรงแรม 
        ธุรกิจที่พักโรงแรม (Accommodation Business) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม
หรือธุรกิจโรงแรม (Accommodation or Hotel Business) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตาม ความ ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคิดค่าตอบแทนเพื่อผลกำไรของธุรกิจนั้นๆ ปัจจุบัน
นิยมใช้คำว่า ธุรกิจโรงแรมมากกว่า “ธุรกิจที่พักแรม”

       ประเภทของที่พักแรม
        การแบ่งประเภทของที่พักแรมมีความแตกต่างกันออกไปตามเกณฑ์การจัดแบ่งแล้วแต่จะเป็นการจัดจำพวกเพื่อวัตถุประสงค์ใด
เช่น เพื่อนโยบายในการลงทุน เพื่อเก็บรวบรวมสถิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบางประเภท เป็นต้น เกณฑ์ต่า งๆ เหล่านี้พอสรุปได้คือ
         1. จัดตามเกณฑ์ความสะดวกสบาย โดยใช้คุณภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ขนาดของการบริการและราคาเป็นตัวกำหนดการเรียก
ชื่อนี้จะต่างกันในบางประเทศ เช่น ในสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นิยมเรียกเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือ 4 ดาว มากกว่าที่จะเรียกว่า
โรงแรมหรูหรา (Deluxe Hotel) หรือโรงแรมชั้นหนึ่ง (First Class Hotel)
         2. จัดตามเกณฑ์ช่วงระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เช่น ยึดฤดูกาลเป็นเกณฑ์ หรือโรงแรมประเภทชั่วคราว อพาร์ตเมนต์ เป็นต้น
        3. จัดตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเป็นตัวกำหนด เช่น ที่พักบนเขาในประเทศเมืองหนาว ที่พักตามชายทะเล
ทะเลสาบที่พักในป่า สวนสาธารณะใหญ่ ๆ
 
คำอธิบายเกี่ยวกับเลขทางหลวง
การขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทาง
ข้อควรระวังในการท่องเที่ยวทางทะเล
ข้อควรระวังในการดำน้ำ ชมประการัง
ข้อควรปฏิบัติในการไปเยือนแหล่ง
   วัฒนธรรม

ข้อควรปฏิบัติในการเดินป่า
ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปที่สูง/
   ไต่เขา

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวถ้ำ

 

สถิติเยี่ยมชมเว็บ
 
     
2   3  4  5   6   7  8
   
อ่านต่อ >>>
 
          บทเรียนอื่นๆ
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยว
บทที่ 2  ประโยชน์และทรัพยากรของการท่องเที่ยว
บทที่ 4  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ