บทที่ 3 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
        Page 7        
   

              3. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก (Souvenir Business)
              จากประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของมนุษย์ตั้งแต่สมัยหลายพันปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามนุษย์มีการเดินทาง ท่องเที่ยว
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการค้า เพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีทางการเมือง เพื่อศาสนา เป็นต้น และกิจกรรมที่
เกิด ขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมีหลายกิจกรรมได้แก่ การศึกษาหาความรู้ การพักผ่อน การหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
ประทังชีวิต รวมไปถึงการหาซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายในถิ่นที่ไปเยือน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมที่ทำให้เกิด
การท่องเที่ยวหรือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยว

           ความหมายของสินค้าที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองของประเทศต่างๆ และมีความดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยวในการซื้อ และนำผลิตผลนั้นๆ กลับไปยังภูมิลำเนาของตนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาจจะเพื่อเป็นของที่ระลึกเพื่อเป็น
ของฝากหรือเพื่อใช้สอย ลักษณะของสินค้าที่ระลึก
       1. เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น
       2. เป็นสินค้าหายาก ราคาแพง มีการผลิตและมีวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น
       3. เป็นสินค้าราคาถูก
       4. มีความดึงดูดใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตกแต่งลวดลายสีสัน
       5. เป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายสะดวกซื้อ มีวางขายตามจุดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
       6. มีรูปร่างและน้ำหนักไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง
       7. เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุ แรงงานในท้องถิ่นนั้น
       8. มีการแสดงขั้นตอนวิธีการทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมหรือได้ทดลองทำเป็นการสร้างความประทับใจและเห็นคุณค่าของสินค้า
นั้น ๆ
       
       4.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Business)
       ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นตัวการสำคัญไม่น้อยในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว ณ ตำบลนั้นๆสิ่งชักจูงใจอาจจะเป็น
ความหรูหราโอ่โถง รสชาติของอาหาร ความแปลกพิเศษของอาหารซึ่งมักจะไม่มีขาย ณ ที่อื่น ๆ บริษัทการบินหลายบริษัทจะชักจูง
ผู้โดยสารให้ใช้บริการของตน โดยการโฆษณาเรื่องอาหารโดยเฉพาะ
   
คำอธิบายเกี่ยวกับเลขทางหลวง
การขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทาง
ข้อควรระวังในการท่องเที่ยวทางทะเล
ข้อควรระวังในการดำน้ำ ชมประการัง
ข้อควรปฏิบัติในการไปเยือนแหล่ง
   วัฒนธรรม

ข้อควรปฏิบัติในการเดินป่า
ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปที่สูง/
   ไต่เขา

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวถ้ำ

   
 

สถิติเยี่ยมชมเว็บ
         
             
   2   3  4  5   6   7  8
   
อ่านต่อ >>>
   
    บทเรียนอื่นๆ
 
       
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยว
บทที่ 2  ประโยชน์และทรัพยากรของการท่องเที่ยว
บทที่ 4  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ