โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

งานวิจัยโรงเรียน (พหุปัญญา - ลีลาการเรียนรู้)

Research Skills

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการวิจัย 2562

แบบฟอร์มการวิจัย 2562 เป็นไฟล์ Excel

10 มิถุนายน 2562

แบบฟอร์มการวิจัย 2561

แบบฟอร์มการวิจัย 2560

12 มิถุนายน 2560

งานวิจัยในชั้นเรียน

CONTACT Us

ติดต่อทีมงานการวิจัยโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

Contact us

Address

497 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Telaphone

0-2245-1717

Email

Fax: 0-2245-6102
Email: info@sriayudhya.ac.th