กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...

นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวธนิดา จั่นเล็ก

ครู คศ.3

...

นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์

ครู คศ.2
...

นายธเนศ สุทธิจุฑามณี

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวมนฤดี ฤกษ์พาดี

ครูผู้ช่วย