กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...

นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวเจษฏี ตันสุวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาววัชรา เทพนม

ครู คศ.2
...

นางศศิกาญจน์ เชียงทอง

ครู คศ.3

...

นางสาวธนิดา จั่นเล็ก

ครู คศ.3

...

นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์

ครู คศ.2
...

นายธเนศ สุทธิจุฑามณี

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวมนฤดี ฤกษ์พาดี

ครูผู้ช่วย