กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...

นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวธนิดา จั่นเล็ก

...

นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์
...

นายธเนศ สุทธิจุฑามณี

...

นางสาวมนฤดี ฤกษ์พาดี

...

นายนทีกานต์ สุนทร