กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...

นางสาวสุธารส วรนาม

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

...

นายไพโรจน์ เมฆอรุณ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

...

นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

...

นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย

ครู คศ.1

...

นางพราว จริยาคุณาพร

ครู คศ.1

...

นายอุรุพงษ์ บุญญาผลา

ครู คศ.1

...

นายไกรสิทธิ์ สุระรัมย์

ครู คศ.1
...

นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน

ครู คศ.1

...

นางสาวจารุวรรณ กลั่นกำเนิด

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวอวิกา ลิ้มพานิชภักดี

ครูผู้ช่วย
...

นางสาวสุมนทิพย์ ใจศิริ

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจตุพร จารุเกศนันท์

ครูผู้ช่วย
...

นางสาวเยาวนาฎ แซ่เตียว

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวอาทิติยา ไชยวาน

ครูผู้ช่วย

...

นายระดมโชค ปวงบุผา

ครูผู้ช่วย
เมธาพร

นางสาวเมธาพร มีใย

ครูผู้ช่วย