กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...

นางสาวรัชนี วุนวิริยะกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

...

นางนลินรัตน์ สุขธีระกุลพงศ์

ครู คศ.3

...

นายอำนาจ ชีวังกูล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

...

นางอรธิมา เคมาชัย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
...

นางสาวสุนิต จันทร์คง

ครู คศ.3

...

นางจรรยพร พันธุ์มณี

ครู คศ.3

...

นางจุฑา แก้วตา

ครู คศ.3
...

นางสาวสุภาพร แจ้งกระจ่าง

ครู คศ.3

...

ครูฉัตรลักษณ์ สง่ากุลพิพัฒน์

ครู คศ.3

...

นางบุษยรา นิรันดรธรากุล

ครู คศ.3
...

นายอัครวัฒน์ คุ้มดี

ครู คศ.1

...

นางสาวปาริชาต สุนทร

ครู คศ.1

...

นางสาวศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล

ครู คศ.1
...

นายสุวรรณ จันทะคุณ

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวสุภาพร เสนเพ็ง

ครูผู้ช่วย

...

นางอรดา หัวแหลม

ครูผู้ช่วย
...

นางสาวสุทธิตา อินพรม

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมณี

ครูผู้ช่วย...

นางสาวพิชชาภา หารไชย

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวกณิชชา ศิริศักดิ์

ครูผู้ช่วย