กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...

นางอรธิมา เคมาชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

...

นางนลินรัตน์ สุขธีระกุลพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

...

นายอำนาจ ชีวังกูล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
...

นางสาวสุนิต จันทร์คง

ครู คศ.3

...

นางจรรยพร พันธุ์มณี

ครู คศ.3

...

นางจุฑา แก้วตา

ครู คศ.3
...

นางสาวสุภาพร แจ้งกระจ่าง

ครู คศ.3

...

ครูฉัตรลักษณ์ สง่ากุลพิพัฒน์

ครู คศ.3

...

นางบุษยรา นิรันดรธรากุล

ครู คศ.3
...

นายอัครวัฒน์ คุ้มดี

ครู คศ.1

...

นางสาวปาริชาต สุนทร

ครู คศ.1

...

นางสาวศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล

ครู คศ.1
...

นายสุวรรณ จันทะคุณ

ครู คศ.1

...

นางสาวสุภาพร เสนเพ็ง

ครูผู้ช่วย

...

นางอรดา หัวแหลม

ครูผู้ช่วย
...

นางสาวสุทธิตา อินพรม

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมณี

ครูผู้ช่วย...

นางสาวพิชชาภา หารไชย

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวกณิชชา ศิริศักดิ์

ครูผู้ช่วย
...

นางสาววัลภา คณานันท์

ครูผู้ช่วย

...

นางสาวอารฏา สุขยานุดิษฐ์

ครูผู้ช่วย