ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
17/06/2567 แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งวิจัย 2567
17/06/2567 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2567
17/06/2567 แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่ง PLC 2567
09/05/2567 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ update 23/05/2567
15/11/2566 แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน
21/11/2565 งานนิเทศการสอน update 21/11/2565
           แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการศึกษาและกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
           แบบบันทึกการนิเทศการสอน
           สรุปการนิเทศการสอนภายใน
22/11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14/06/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
25/02/2019 แบบฟอร์ม-รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
21/02/2019 หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้
เอกสาร/คู่มือการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28/03/2018            คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน
28/03/2018            คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน
26/05/2017 โปรแกรม BookMark 2551 #

กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
11/05/2023 แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
28/02/2023 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีการศึกษา 2565
30/09/2022 แบบประเมิน วPA (PA1, PA2, PA3)
08/03/2022 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
03/03/2022 เกณฑ์การพิจารณาและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02/03/2022 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ (ทุกสังกัด)
          เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ
02/03/2022 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ทุกสังกัด)
          เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ช่วย
02/03/2022 แแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ (ทุกสังกัด)
          เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
02/03/2022 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด)
          เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
           องค์ประกอบที่ 2 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูไม่มีวิทยฐานะ ครูวิทยฐานะชำนาญการ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
           องค์ประกอบที่ 3 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูไม่มีวิทยฐานะ ครูวิทยฐานะชำนาญการ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
02/03/2022 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ (ทุกสังกัด)
02/03/2022 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด)
02/03/2022 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
27/02/2022 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12/06/2020 การประเมินวิทยฐานะ ตาม ว.21
19/05/2020 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)
19/05/2020 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)
18/09/2019 ปกเยี่ยมบ้าน
18/09/2019 แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
16/09/2019 แบบบันทึกการประเมินผลสายงานการสอน เกณฑ์การประเมิน
06/09/2019 ปฏิทินการปฎิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู | ลูกจ้างประจำ
06/09/2019 องค์ประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
05/08/2019 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ
20/03/2019 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานที่
20/03/2019 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
20/03/2019 คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
20/03/2019 คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
08/02/2019 กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
08/02/2019 ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
08/02/2019 ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
08/02/2019 บันทึกข้อตกลง (MOU)
07/12/2018 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก : SDQ)
11/07/2017 แบบบันทึกข้อความอบรมโครงการพัฒนาครู.60

กลุ่มบริหารงบประมาณ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
25/12/2018            ตัวอย่างกิจกรรม โครงการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
26/12/2018            เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเพื่อจัดเก็บใน 13 แฟ้ม