ข่าวประกาศ และ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
24/10/2018 ตารางสอน ปีการศึกษา 2561/2
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พละศึกษา ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
           ตารางสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด-แนะแนว-เรียนร่วม) #
20/08/2018 งานนิเทศการสอน update 6/12/2018
           บันทึกข้อความ นิเทศการสอน
           แบบบันทึกการนิเทศการสอน
9/05/2018 ตารางสอน ปีการศึกษา 2561/1
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พละศึกษา ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
           ตารางสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด-แนะแนว-เรียนร่วม) #
เอกสาร/คู่มือการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28/03/2018            คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน
28/03/2018            คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน
28/05/2017            สรุปโครงสร้างกิจกรรม
28/05/2017            ปฏิทินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
28/05/2017            แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) รายบุคคล
14/09/2017            แบบบันทึกผลตามกิจกรรม
6/02/2018 งานหลักสูตร
           สรุปอัตากำลัง ปี61 อัตรากำลัง
           ฟอร์มอัตรากำลัง ปี 61 ฟอร์มอัตรากำลัง
           แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน 61 แบบสรุปรายวิชา
26/05/2017 โปรแกรม BookMark 2551 #

กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
07/12/2018 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก : SDQ)
09/07/2018 แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
11/07/2017 แบบบันทึกข้อความอบรมโครงการพัฒนาครู.60

กลุ่มบริหารงบประมาณ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
25/12/2018            ตัวอย่างกิจกรรม โครงการ
23/11/2018            ใบอนุมัติโครงการ | งาน | กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
26/12/2018            เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเพื่อจัดเก็บใน 13 แฟ้ม