ข่าวประกาศ และ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ


วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
28/11/2019 ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2562
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พละศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ศิลปะ
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
           ตารางสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด-แนะแนว-เรียนร่วม) #
9/08/2019 เอกสารสำหรับทำรายงานสรุปผลลดเวลาเรียน
9/08/2019 รายชื่อนักเรียนลดเวลาเรียน
27/06/2019 ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2562 รอการ... update
10/04/2019 แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน
10/04/2019 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562
25/02/2019 แบบฟอร์ม-รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
21/02/2019 หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้
20/08/2018 งานนิเทศการสอน update 6/12/2018
           บันทึกข้อความ นิเทศการสอน
           แบบบันทึกการนิเทศการสอน
เอกสาร/คู่มือการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28/03/2018            คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน
28/03/2018            คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน
6/02/2018 งานหลักสูตร
           สรุปอัตากำลัง ปี61 อัตรากำลัง
           ฟอร์มอัตรากำลัง ปี 61 ฟอร์มอัตรากำลัง
           แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน 61 แบบสรุปรายวิชา
26/05/2017 โปรแกรม BookMark 2551 #

กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
18/09/2019 ปกเยี่ยมบ้าน
18/09/2019 แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
16/09/2019 แบบบันทึกการประเมินผลสายงานการสอน เกณฑ์การประเมิน
06/09/2019 ปฏิทินการปฎิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู | ลูกจ้างประจำ
06/09/2019 องค์ประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
05/08/2019 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ
20/03/2019 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานที่
20/03/2019 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
20/03/2019 คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
20/03/2019 คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
08/02/2019 กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
08/02/2019 ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
08/02/2019 ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
08/02/2019 บันทึกข้อตกลง (MOU)
07/12/2018 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก : SDQ)
09/07/2018 แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
11/07/2017 แบบบันทึกข้อความอบรมโครงการพัฒนาครู.60

กลุ่มบริหารงบประมาณ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
25/12/2018            ตัวอย่างกิจกรรม โครงการ
23/11/2018            ใบอนุมัติโครงการ | งาน | กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
26/12/2018            เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเพื่อจัดเก็บใน 13 แฟ้ม