ข่าวประกาศ และ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
6/02/2018 งานหลักสูตร
           สรุปอัตากำลัง ปี61 อัตรากำลัง
           ฟอร์มอัตรากำลัง ปี 61 ฟอร์มอัตรากำลัง
           แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน 61 แบบสรุปรายวิชา
30/10/2017 ตารางสอน ปีการศึกษา 2560/2
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พละศึกษา ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย
           ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
           ตารางสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด-แนะแนว-เรียนร่วม) #
28/05/2017 สรุปโครงสร้างกิจกรรม
28/05/2017 ปฏิทินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
28/05/2017 แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) รายบุคคล
14/09/2017 แบบบันทึกผลตามกิจกรรม
26/05/2017 โปรแกรม BookMark 2551 #

กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด
11/07/2017 แบบบันทึกข้อความอบรมโครงการพัฒนาครู.60

กลุ่มบริหารงบประมาณ
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ ชื่อไฟล์เอกสาร คลิกดาวน์โหลด